Kategorija: Javna nabava

Po provedenom postupku javne nabave izabran je izvođač izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra.

Po provedenom  otvorenom postupku javne nabave za nabavu javnih usluga, evidencijski broj nabave E-MV 05/13, broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama: 2013/S 002-0082118 od 01. listopada 2013. godine, za pružanje usluga izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Supetra, pristigle su tri ponude, i to:

1. CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o., 10000 ZAGREB, Odranska 2. na iznos od 225.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a),
2. JURCON PROJEKT d.o.o, 10000 ZAGREB, Gotalovečka br. 4a. na iznos od 125.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijedcnost (PDV-a),
3. GIS plan d.o.o., 21000 SPLIT, Biokovska 4. na iznos od 148.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).


Temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u koju su uključeni:

- iznos ponude sa udjelom od 50%,
- broj prostornih planova uređenje koji su izrađeni u zahvatu ZOP-a (zaštićenog obalnog pojasa) u posljednjih 3. godine i broj prostornih planova uređenja velikog grada, grada odnosno općine u periodu od 01. siječnja 2003. godine do dana izrade ponude sa udjelom od 30%, i
- podaci o obrazovnoj i stučnoj kvalifikaciji svih zaposlenika ponuditelja sa obradom podataka samo za zaposlenike sa strukom i nazivima koji su sukladni odredbi članka 2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stučnih poslova prostornog uređenja ("Narodne novine", broj: 118/09) i podaci da je zaposlenik ponuditelja na neodređeno radno vrijeme, koji bi se u slučaju prihvaćanja ponude imenovao odgovornim voditeljem izrade nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPU Grada Supetra, do sada bio u statusu odgovornog voditelja najmanje jednog usvojenog prostornog plana uređenja velikog grada, grada odnosno općine sa udjelom od 20%.


Temeljem obrade ponuda izvršeno je rangiranje ponuda prema kriteriju odabira, te je utvrđeno:

1. JURCON PROJEKT d.o.o. 10000 ZAGREBA, Gotalovečka 4a., ukupno 80,49 bodova,
2. CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu, 10000 ZAGREB, Odranska 2., ukupno 77,78 bodova, i
3. GIS plan d.o.o., 21000 SPLIT, Biokovska 4., ukupno 70,34 boda,


te je JURCON PROJEKT d.o.o. iz ZAGREBA izabran kao najpovoljniji ponuditelj.

U zakonskom roku nitko od ponuditelja nije uložio žalbu - prigovor na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, te je sa trgovačkim društvom JURCON PROJEKT d.o.o. iz ZAGREBA sklopljen ugovor o javnim uslugama za pružanje usluga izrade Izmjena i dopuna PPU Grada Supetra sa rokom važenja do 31. prosinca 2014. godine do kada je odabrani ponuditelj - izrađivač nacrta Izmjena i dopuna PPU Grada Supetra dužan izraditi sve dokumentze potrebne za njgovo usvajanje i donošenje od strane gradskog vijeća Grada Supetra.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.