Gradsko vijeće Grada Supetra na 28. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2015. godine, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o načinu i postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Supetra.Ovom Odlukom u članku 28. Odluke o načinu i postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 19/15.) mijenja se stavak 2. tako da se iza točke dodaje rečenica: Predsjednik i potpredsjednik stalnog sastava izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.
U stavku 7. članka 28. briše se zarez i riječi: a svi članovi izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.

Izvorni tekst odluke preuzmite u privitku ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122