Grad Supetar objavljuje javni poziv za nabavu betona za izgradnju ogranaka poljskih putova na području k.o. Supetar i strojno mljevenje, planiranje i nabijanje ogranka poljskog puta Put Ozdrin i ogranka poljskog puta  Put Ošin dolac – od Gospe Lurdske prema Vodnim Jamama u k.o.

Više...

Temeljem članka 4. Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje („Službeni glasnik Grada Supetra“, broj: 24/13), gradonačelnica Grada Supetra Ivana Marković mag.oec., raspisuje Javni natječaj za davanje pisanih zahtjeva za davanje prostora kojima raspolaže Grad Supetar na privremeno korištenje.

Više...

Aktiva Brač raspisuje natječaje za dizajnere u sklopu projekta „Brački Pahaj“ čiji je nositelj Grad Supetar i koji je odobren od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji bi trebali izraditi dizajn vizualnog identiteta/logotipa i znaka za linije proizvoda od vune.

Više...

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, temeljem članka 1. stavak 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, br. 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08. i 61/11.), objavljuje Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu Višeg referenta za financije i  proračun u Odsjeku za financije i proračun Grada Supetar.

Više...

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu referenta – administrativnog tajnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25. kolovoza 2015. godine (u daljnjem tekstu: oglas) upućuje poziv na provjeru znanja i sposobnosti.

Više...

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122