Temeljem zaključka gradonačelnice Grada Supetra, KLASA: 372-01/16-01/010, URBROJ: 2104/01-02/1-16- 01 od 15.prosinca. 2016 godine, određuje se prostor u Splitskoj koji je predmet davanja na privremeno korištenje.

 

 

 Istim je zaključkom određena i cijena naknade po metru četvornom za privremeno korištenje istih za vremenski period od 12 mjeseci.

Svu dokumentaciju vezanu za ovaj javni natječaj možete pročitati ili preuzeti u privitku ove obavijesti.

Korisni brojevi

Grad Supetar 756-710
Policijska postaja 631-145
Hitna medicinska pomoć 640-014
Vatrogasci Supetar 630-919
Knjižnica Supetar 630-033
Turistički info centar 630-551
Jadrolinija Supetar 631-357
Autotrans Brač 631-122