Odgovori na vijećnička pitanja sa 2. sjednice gradskog vijeća Grada Supetra održane 26.06.2013. s početkom u 19,00 sati:

 

1. Vijećnik Dragan Damjanović

Pitanje: reklame svih mogućih veličina i boja, da li postoji Pravilnik gdje se reklame mogu stavljati i kako ih naplaćivati.

Na pitanje vijećnika Dragana Damjanovića odgovaram kako slijedi:
Naravno da postoji pravilnik o postavljanju reklama i ono je regulirano Odlukom o komunalnom redu čl.26,27,28 kao i člankom 55.stavka 1. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje kioska i drugih naprava na području Grada Supetra, te Odlukom i izmjenama i dopunama o najnižim zakupninama za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i drugih naprava na području Grada Supetra (Službeni glasnik Grada Supetra broj 2/03,7/03,6/10, 5/12 i 4/13).
Nažalost svih ovih godina reklame i panoi stihijski su bili postavljani svugdje po našem gradu bez da su korisnici plaćali bilo kakav zakup i tražili odobrenje za to odgovornih služba, a sve protivno čl.26. i 27. Odluke o komunalnom redu. Na taj način je Grad Supetar direktno propustio naplatiti zakup svih ovih godina, a radi se o iznosu od 1.050,00 kuna neto po jednom reklamnom panou do 1 m2 i po cijeni 2.100,00 kuna neto od 1 do 2m2.
Osim propusta naplate imamo situaciju da se u Gradu Supetru reklame nalaze svugdje, svojim oblikom i položajem zatvaraju vidik i sprječavaju redovan promet. Većina tih reklama nalazi se u staroj gradskoj jezgri za čije je postavljanje u tom području, uz zahtjev, a sve sukladno Odluci o komunalnom redu čl.27.stavak 5., potrebno pribaviti i mišljenje tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine.
Nakon ovoga saznanja gradonačelnica Ivana Marković dala je pisani zahtjev komunalnom redaru Matku Rendiću da popiše sve reklame i napravi stanje na datum 13.07.2013. Sukladno popisu imamo slijedeće stanje:
- ukupno na području Supetra ima 173 reklamnih panoa od kojih se niti jedan ne naplaćuje, a najmanje cijena zakupa je 1.050,00 kuna neto tj.ukupno to iznosi 181.650,00 kuna neto.
Gradske službe su od 14.07.2013. počele slati službeni poziv svim korisnicima da se jave radi sklapanja ugovora o zakupu javnih površina.
Temeljem čl.30. Odluke o komunalnom redu unutar registriranih povijesnih cjelina naselja, zabranjeno je postavljanje svih plastičnih, neonskih i konzolno postavljenih reklama te naziva poslovnih prostora.
Temeljem našeg projekta uređenja Stare gradske jezgre sve svjetleće reklame biti će uklonjene nakon sezone i s početkom rada na tom zahtjevnom projektu.
Pitanje: lista prioritetnih radova u gradu Slažem se sa tvrdnjom da je potrebno napraviti listu prioritetnih projekata i radova. Međutim molim vijeće za razumijevanje vezano za ovaj zahtjev s obzirom da mi je potrebno malo vremena da uvidim koji su svi problemi vezani za realizaciju pojedinog projekta.U fazi sam
imenovanja pojedinih odbora koji će raditi na realizaciji pojedinih projekata nakon čega planiramo izraditi takvu listu.


2. Vijećnica Danica Baričević
Pitanje : situacija u Dječjem vrtiću Mrvica
Na pitanje vijećnice Danice Baričević odgovaram kako slijedi:
Upoznata sam sa problematikom Dječjeg vrtića Mrvica, posebno sa nedostatkom adekvatnog prostora. Po izvješću direktorice vrtića od 15.07.2013. ove godine je upisano 43 djeteta u jaslične skupine, 77 djece u vrtićne duže programe i 41 u kraći vrtićni program.
Od ukupno prijavljene djece nije upisano 11 jaslične djece, a kriteriji po kojima je povjerenstvo odredilo koja su to djeca su bili:- dostava dokumentacije nakon roka za podnošenje, nepotpuna dokumentacija, prebivalište izvan Grada Supetra i Općine Nerežišća te dob djece (djeca rođena nakon rujana 2012.godine).
Također napominjem da su grupe vrtičke djece veće od propisanih normativa za petoro djece što će znatno otežati obrazovni odgoj te zahtjeva upošljavanje još jednog odgojitelja koji bi radio u skupinama gdje je najpotrebnije-sa djecom sa poteškoćama u razvoju.
Ovo je trenutno najhitniji problem koji ova vlast treba početi rješavati. Nažalost ni u ovome slučaju nisu riješeni osnovni problemi a to je pitanje vlasništva zgrade i pripadajućeg zemljišta te činjenice da ni nakon trideset godina dovršetka zgrada nije uknjižena u vlasništvo Dječjeg vrtića Mrvica.
Već sam poduzela najvažnije korake u rješavanju ovog problema. U nastavku ukratko iznosim problematiku oko vlasništva zgrade i pripadajućeg zemljišta.
Na zgradu vrtića je uknjižena osnovna škola ''Dr.Jerko Radmilović'' čiji je pravni sljedbenik današnja Osnovna škola Supetar. Dana 07.06.2011. predsjednik Županijske Skupštine Petroslav Sapunar dao je Osnovnoj školi prethodnu suglasnost za raspolaganje imovinom, odnosno priznavanje prava vlasništva nekretnina koje su u naravi objekt dječjeg vrtića Mrvica Supetar, a sve u svrhu sređivanja stvarnog i zemljišno-knjižnog stanja na predmetnim nekretninama.
Nakon toga 16.01.2012. godine Školski odbor Osnovne škole Supetra donosi odluku kojom se dozvoljava upis prava vlasništva na nekretninama koje koristi Dječji vrtić Mrvica s pristupnim prilazom zgradi i dječjim igralištem. Znači školski odbor osnovne škole donosi odluku s kojom se omogućuje Gradu Supetru da izvrši sređivanje stvarnog i zemljišnog stanja na predmetnim nekretninama uz istodobno brisanje upisanog prava korištenja na ime Osnovne škole Dr Jerko Radmilović Supetar koji je pravi prednik OŠ Supetar.
Postavlja se pitanje zašto do sada nije podnesen prijedlog za uknjižbu.
Po nalogu gradonačelnice Ivane Marković pročelnik Grada Supetra je u utorak napisao zahtjev za uknjižbu i predao u zemljišnik.
Gradonačelnica je pismeno kontaktirala načelnika Lovru Kuščevića da se uključi u rješavanje prava vlasništva i te ga zamolila za zajednički nastup prema nadležnim tijelima Županije Splitsko–dalmatinske radi odobrenje sredstva potrebnih za podizanje materijalnih uvjeta rada u zajedničkoj predškolskoj ustanovi i u izgradnji novih vrtićkih prostora.
Također u srijedu 17.07.2013.gradonačelnica je imala dogovoreni sastanak kod Župana gdje se između ostalog raspravljati i na ovu temu.
Osim ovoga poduzeti su i neki drugi koraci vezani za poboljšanje uvjeta u Dječjem vrtiću Mrvica i to:
· pri kraju je ugradnja prozora,
· s obzirom da je u proračunu za ovu osigurano 60.000,00 kuna pod stavkom ''Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja'' u fazi smo izrade troškovnika sređivanja vanjskog dvorišta s kojim bi započeli odmah nakon ljeta,
· vezano za problem parkiranja oko vrtića predlažem da se izradi idejni projekt proširenja vrtića tj. dogradnje postojećeg objekta kojim bi se obuhvatilo i pitanje
parkirališta.


3. Vijećnika Mate Martinića
Pitanje :zgrada Lučke kapetanije
Na pitanja vijećnika Mate Martinića odgovaram kako slijedi:
U najkraće mogućem roku kontaktirati ću odgovorne osobe za zgradu Lučke kapetanije i inzistirati na uređenju.
Pitanje: problematika oko zgrade nasuprot Lučke Kapetanije na adresi Porat 2B čest.zg.375/1/2,376/1/2 i 377
Napomena vezana za ovu problematiku:Vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro dužan je najprije istodobno ponuditi ga Republici Hrvatskoj , županiji
Gradu Zagrebu, gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro i nalazi navodeći cijenu i druge uvijete.
Uvidom u protokol Grada Supetra pronađene su slijedeće odluke i sporazumi koje dostavljamo u prilogu:
1. Dana 03.05.2013.bivši gradonačelnik Dinko Hržić temeljem zahtjeva Nikše Rajevića od 06.02.2013. klasa 363-05/13-01/08 daje suglasnost (klasa 2104/01-02-02/1-13-02) za otvaranje dvaju ulaza na naznačenim nekretninama i to sa sjeverno-zapadne čest.zg.377 i jugo-zapadne strane 375/2.Ove čestice su u vlasništvu Nikše Rajevića te ispada da zgrada čestice 383 nema nikakvog puta do javne površine.Vlasnik čestice zgrade je Republika Hrvatska (19/20) i Opića Brač (1/20). Smatramo nespornim kako je izvorni vlasnik kad je gradio predmetnu zgradu gradio isto i sa okućnicom te nije jasno kako se moglo dovoditi u pitanje cjelina čestice zgrade 383.Mišljena sam da se Grad moram samostalno ili sa RH aktivnije uključite u rješavanje predmetnog slučaja kroz odgovarajuću tužbu ili drugi pravi postupak te smatram da je slučaj rješavanja vlasničkih pitanja na čestici zgrade 383 vezan za poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji od strane Grada Supetra.
Na ovoj čestici je gradsko vijeće prošlog saziva izglasalo suglasnost za postavljanje štekata za pružanje ugostiteljskih usluga (Služeni glasnik grada Supetra 4/13) a sve sukladno Planu razmještanja kioska i drugih naprava na području Grada Supetra.
Ne želeći osporavati odluku Vijeća gradonačelnica je potpisala odobrenje za postavljanje štekata 18.06.2013. Međutim uvidom u svu ovu dokumentaciju predlažem da se čitaj ovaj slučaj podobno istraži i dobro sagledaju interesi Grada Supetra kao i pokretanje mogućih pravnih radnji.
2. Dana 03.05.2013. bivši gradonačelnik Dinko Hržić temeljem zahtjeva Nikše Rajevića od 12.02.2013. klasa 363-05/13-01/07 daje suglasnost (klasa 363-05/13-01/07) za postavljanje nosača na gredu ispred poslovnog prostora Nikše Rajevića u Supetru na adresi Porat 2b,na čestici 488/3 i čest.zgr.382/2 (koja je u vlasništvu Grada Supetra Također, dana 13.05.2013. Nikša Rajević i Grad Supetar (klasa 940-06/13-01/08) sklapaju sporazum o reguliranju međusobnih prava i obveza kojim se konstatira da je Nikša Rajević u uređenju nekretnine označene čest.zgade 382/4 koja je izgrađena na katu protuzakonitom gradnjom utrošio 69.999,90 kn a sve prema troškovniku od 29.12.2012. godine. Sporazumom Grad Supetra prenosi svoje pravo posjedovanja, uporabe i korištenja terase od 43 m2 na Nikšu Rajevića , a za koju on ustupa Gradu Supetru 14m2 čest.zgrade 374 ispred ulaza u tzv.cvjećarnicu Supetar.
Ova čestica već više od 70 tj. je predstavljala javnu površinu a sada uknjižena na vlasništvo Nikše Rajevića. Predmetna površina se zasigurno od perioda 1945. godine nalazi u slobodnom vlasništvu i posjedu Grada Supetra odnosno njegovih prethodnika no sada je postalo vlasništvo Nikše Rajevića te isti tim osnovom traže da mu se odobri lokacija za postavljanje kioska.
Bivši gradonačelnik također bez dvoumljenja potpisuje parcelizacijski elaborat na čestici 374 koja omogućuje parceliziranje čestice od 14 m2 i ostatka bez da se sagleda ukupna pozicija interesa Grada Supetra i onemogući osporavanje vlasništva Nikše Rajevića. Napominjem da je čl.6 sporazuma ugovoreno da u slučaju jednostranog raskidanja ugovora od strane Grada Supetra, isti će biti dužan vratiti Nikši Rajeviću (69.999,90 kn), kao i novčani iznos utrošen u predmetu legalizacije i sve to u roku od 8 dana.
Osim ove dokumentacije zanimljiva je i službena bilješka Ivice Vraničića voditelja službe za gospodarenje prostorom, komunalne poslove , prostorno uređenje i zaštitu okoliša kojom on upozorava tadašnjeg gradonačelnika Dinka Hržića sa svojim stavom vezanim za problematiku gore nabrojenih čestica te u kojem u dva navrata sugerira Dinku Hržiću poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji od strane Grda Supetra protiv Nikše Rajevića.


4. Vijećnik Nikola Martinić Dragan
Pitanje: promet Rivom u Supetru
Na pitanje vijećnika Nikole Martinić Dragana odgovaram kako slijedi:
Na rivi se nalazi rampa pokraj Privredne banke koja već duži period nije u funkciji. Nakon brojnih neodgovorenih poziva od strane izvođača rampa i lažnih obećanja, gradonačelnica je problem prometa preko Rive morala riješiti u dogovoru sa Komunalnim društvom Grad doo po kojem će zaposlenici na kučici na parkiralištu dizati rampu po potrebi nakon 9 sati samo za vozila koja imaju posebnu dozvolu. Za sva ostala vozila promet je nakon toga sta zatvoren.
Stručne službe su poslali dopis svim pravnim ili fizičkim osobama koje imaju pravo prolaska Rivom da se jave u Gradku Upravu i zatraže i plate dozvolu za prolaz preko Rive.također stupili smo u kontakt sa novim izvođačem tvrtkom Adriatic BB doo koja bi nakon ljeta napravila sasvim novo rješenje za prolaz preko rive a koja već uspješno implementirana u Milni i Bolu.gradonačelnica je uzela obvezu na sebe da posjeti spomenuta mjesta i porazgovara o iskustvima sa radom takvih sustava. Problem rive i prometa treba sagledati u jednoj novoj dimenziji koja je moguća samo nakon završetka sezone.

banner knjižnica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

ban knjiznica supetar

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.