vizual za epromet link

U odsjeku za komunalne poslove i izgradnju obavljaju se sljedeći poslovi i radni zadaci:

- organiziranje komunalnih radova prema trgovačkom društvu KD Grad na održavanju javnih zelenih površina, plaža, javno prometnih površina, čišćenja javno prometnih površina, parkova, plaža i održavanje u funkcionalnom stanju svih objekata i uređaja javne urbane i komunalne opreme, te zbrinjavanja otpada,

- organiziranje, planiranje i koordiniranje i nadzora radova redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta sa pripadajućim objektima,

- izrada programa čišćenja i odvodnje atmosferske vode s prometnica i javnih površina, praćenje realizacije i izrade izvješća o obavljenim radovima,

- organiziranja radova pribavljanja istražnih radova i drugih stručnih mišljenja,

- organiziranja projektiranja i izvođenja radova izgradnje infrastrukture, izrade izvješća o obavljenim radovima, te organiziranja izrade studija, građevinskog i drugog projektiranja s istražnim radovima,

- stručne ocjene studija i projekata o usklađenosti s najnovijim znanstvenim saznanjima iz područja projektiranja i gradnje i ekonomskim načelima,

- pripremanja natječajne dokumentacije za projektiranje i ugovaranje izrade, praćenja i usklađivanja izrade tehničke dokumentacije, ishođenja potrebnih suglasnosti i građevne dozvole,

- praćenje troškova projektiranja, realizacije građenja: izrade tendera (troškovnika) dokumentacije, praćenja i kontrole dinamike radova i trošenja sredstava, organiziranja tehničkih pregleda i primopredaje objekata,

- prikupljanja potrebne dokumentacije i podataka za izradu godišnjih i višegodišnjih programa građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture,

- organiziranje izgradnje i rekonstrukcije javnih zelenih površina, javno prometnih površina i komunalne infrastrukture,

- poslove na proširenju mjesnih groblja,

- prikupljanja dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade idejnih projekata,

- analize ponuda i kontrola troškova, praćenja rokova i dinamike izrade idejnih projekata,

- analize prijedloga parcelacije,

- sudjelovanja u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola,

- organiziranja izrade geodetskih podloga za potrebe izrade idejnih projekata,

- organiziranja izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama (praćenje izrade i potvrđivanja, kontrola rokova izvršenja),

- organiziranja izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja),

- suradnje s nadležnim tijelima radi pripreme izgradnje komunalne infrastrukture,

- organiziranja poslova iskolčenja prije početka radova na gradilištu i izrade zapisnika te organiziranja izrade geodetskih snimaka radi provedbe u katastarskom operatu,

- praćenja stanja, predlaganja i provođenja mjera te izrade informacija, analiza i izvješća i drugih stručnih materijala iz područja gospodarenja otpadom,

- praćenja i proučavanja stanja, izrada informacija i drugih stručnih materijala iz područja vodnog gospodarstva (vodoopskrba, odvodnja, zaštita voda ),

- poslovi iz područja gospodarenja otpadom, te poslove vezane sa vođenjem katastra vodova.

Kontakti

Nikša Paviškov, dipl.ing.građ. - Voditelj odsjeka za komunalne poslove i izgradnju
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.


Denis Ećim ing. građ.  – Viši referent za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture
Tel: 021 756 721
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Obrasci i zahtjevi

1. Izjava za prijavu komunalne naknade

Detaljne informacije >>

2. Zahtjev za priključak građevine na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda

Detaljne informacije >>

3. Zahtjev za priključak građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

Detaljne informacije >>

4. Zahtjev za priključak poljoprivrednog zemljišta na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

Detaljne informacije >>

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.