vizual za epromet link

Ilustracija javnog nadmetanja

Grad Supetar poništava staro i objavljuje nov javno nadmetanje za Opremanje društvenog doma Mirca.

Ilustracija javnog nadmetanja

Grad Supetar objavljuje nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Društvenog doma Mirca u ulici Zamire 31 u Mircima.

Ilustracija javne nabave

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postuku javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnim radovima za izvođenje radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i sanaciji divljeg odlagališta otpada na kat.čest.zem. 646 i 1420 k.o. Splitska i kat.čest.zem. 759/2, 759/3, 759/4, 759/6, 759/13 i 1309 k.o. Škrip. 

Javna nabava ilustracija

 

Grad Supetar objavljuje Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radova „Izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade Društvenog doma Mirca“ (Evidencijski broj nabave: E-JN 01/22)

Javna nabava ilustracija

Grad Supetar objavljuje Poziv na dostavu ponude KLASA: 406-01/21-01/03, URBROJ:2104/01-03/1-21-03 od 15. listopada 2021. godine za nabavu i isporuku automobila za potrebe gradske uprave Grada Supetra.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.